شنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1390

خدا در هر کسی روحی دمیده, برایش نقش هایی آفریده , ولی از آن همه اندک کسی را , مثال خویش معمار آفریده!
روز معمار مبارک